Proszę czekać...
Trwa wysyłanie formularza...

Zapytanie ofertowe

Firma Zapytanie ofertowe

Jaworzno, 7.04.2014r

Zleceniodawca:
RISER Sp. z o. o.
Ul. Inwalidów Wojennych 8
43-603 Jaworzno

 

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Firma RISER Sp. z o. o. jest generalnym wykonawca inwestycji budowlanych z siedziba w Jaworznie. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego dnia 3 października 2005 roku przez dwóch wspólników Piotr Góralczyka i Marka Góralczyka. Głównym profilem działalności spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20Z). To z tej branży spółka czerpie najwięcej przychodów. Przez osiem lat działalności firma RISER miała okazje budować obiekty na zlecenia instytucji publicznych (poprzez przetargi), klientów biznesowych i indywidualnych. Przykładowymi realizacjami sa budowa obiektów mieszkalnych wielorodzinnych na zlecenie jaworznickiego TBS, budowa biurowca na zlecenia firmy Dom-Serwis i szereg domów jednorodzinnych na terenie całego Śląska. Pełną listę realizacji i referencji spółki można odnaleźć na stronie www.riser.pl. W chwili obecnej Spółka jest w trakcie budowy elektronicznej platformy komunikacji B2B, dzięki środkom pozyskanym na ten cel z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2.

Projekt będzie dotyczył tego samego zakresu działalności gospodarczej, a wiec wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20Z) i będzie polegał na usprawnieniu i automatyzacji procesów zachodzących pomiędzy partnerami biznesowymi na drodze do realizacji usługi kompleksowej budowy obiektów. Zakres poniższego projektu dotyczy budowy zaawansowanego systemu klasy B2B, który wyeliminuje papierowy obieg dokumentów, wprowadzi technologię podpisu elektronicznego do procesu biznesowego wraz z elektroniczną wymianą danych oraz będzie świadczył usługę na rzecz uczestników projektu według modelu SaaS.

Głównymi zadaniami systemu B2B będzie udoskonalenie i automatyzacja procedur gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji między partnerami z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych i podpisu elektronicznego poprzez budowę elektronicznego dziennika budowy. Będzie on internetową platformą, do której dostęp będą mieli partnerzy biznesowi wnioskodawcy, a więc podwykonawcy, dostawcy, biura projektowe i biura nieruchomości. Każdy z tych partnerów będzie otrzymywał drogą elektroniczną zapytania oraz prośby o wyceny. Odpowiedzi w postaci ofert również będzie można przesyłać poprzez platformę w formie elektronicznej, co pozwoli systematyzować komunikację, niwelować błędy komunikacyjne i oszczędzać czas pracowników.
W przypadku zawarcia umowy z klientem na realizację jego budowy, poprzez platformę będzie możliwe zawarcie umowy z podwykonawcami i dostawcami z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na realizację wcześniej wycenianych towarów i usług.

Platforma będzie świadczyć usługę w modelu SaaS w postaci automatyzacji procesu kosztorysowania. Mając informacje dostarczane przez partnerów biznesowych w postaci cen i parametrów projektów domów, cen działek, które spełniają te parametry, cen prac budowlanych oraz kosztu materiałów budowlanych, system będzie w stanie samodzielnie przeliczyć koszt budowy domu w różnych wariantach – w tym także w energooszczędnym i pasywnym. Ceny materiałów budowlanych będą pobierane automatycznie ze stanów magazynowych hurtowni budowlanych na zasadach elektronicznej wymiany danych. Wycenę takiego kosztu całej inwestycji będzie mógł przeprowadzić każdy z uczestników systemu.

W związku z powyższym RISER Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert mający na celu wyłonienie wykonawcy systemu. Od Wykonawcy będzie oczekiwane oprogramowanie systemu klasy B2B oraz modułów według poniższej specyfikacji:

1. Moduł użytkowników – moduł związany z grupami użytkowników, którymi są pracownicy spółki RISER Sp. z o. o. oraz partnerzy: pośrednicy nieruchomości, biura projektowe, podwykonawcy, dostawcy. Każdy z uczestników systemu B2B będzie miał dostęp do platformy internetowej, gdzie w sposób usystematyzowany będzie mógł odebrać wiadomości biznesowe lub je wysłać. Przesyłane zapytania dotyczące wyceny usług, materiałów, działek czy projektów domów, a także odpowiedzi wraz z cenami i informacjami technicznymi będą zapisywać się w uporządkowanej strukturze.

2. Moduł podpisu elektronicznego, elektronicznej wymiany danych oraz elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach platformy będzie możliwe podpisywanie umów, faktur, protokołów odbioru, wydań zewnętrznych i innych dokumentów z wykorzystaniem technologii podpisu elektronicznego. O podpisaniu dokumentów będą informowane odpowiednie podmioty także w sposób automatyczny. W przypadku dostarczenia elektronicznego dokumentu do siedziby Spółki RISER, dokument będzie w formie elektronicznej akceptowany i procedowany przez odpowiednich pracowników Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami. Zadaniem modułu jest eliminacja papierowego obiegu dokumentów, ograniczenia związanych z nim kosztów oraz przyspieszenia całego procesu obiegu dokumentów. Przedmiotem elektronicznej wymiany danych będą także zapytania ofertowe i (jako odpowiedzi od partnerów) oferty cenowe na poszczególne usługi lub towary. System będzie też w sposób automatyczny pobierał ze stanów magazynowych partnerskich hurtowni informacje na temat dostępności i ceny materiałów budowlanych. Pobierane informacje będą segregowane, zapisywane i w późniejszym etapie przetwarzane.

3. Moduł elektronicznego dziennika projektów budowlanych – zebrane informacje w uporządkowaną strukturę będzie przybierać formę elektronicznego dziennika. Będzie on zawierał informacje na temat bieżącej budowy, projektu domu i działki. Wśród nich: etap prac, na którym znajduje się inwestycja, terminy rozpoczęcia i zakończenia etapu, harmonogram przebiegu całej budowy, najbliższe dostawy materiałów budowlanych, zdjęcia z postępu prac, informacje od kierownika budowy, elektroniczny podgląd budowy. E-dziennik budowy będzie także przypominał elektronicznie (w postaci alertów i generowanych wiadomości email) o zbliżających się zdarzeniach.

4. Moduł automatyzacji kosztorysowania razem z kalkulatorem budownictwa energooszczędnego. Moduł będzie miał za zadanie na żądanie użytkownika przetworzyć zgromadzone informacje (projekty domów, działek, koszt prac budowlanych, ceny materiałów budowlanych) pod kątem wyceny kosztu budowy

5. Wynik usługi kosztorysowania prezentowany będzie nie tylko wnioskodawcy, ale także wszystkim członkom systemu B2B. Co wymusza działania modułu w postaci usługi SaaS (Software as a Service). Oprogramowanie kalkulatora energetycznego umożliwi modułowi obliczenie zapotrzebowania na energię danego obiektu. System będzie więc w stanie zaproponować wariant budowy w wersji energooszczędnej i pasywnej.

RISER Sp. z o. o. w ramach realizowanego projektu przeprowadziła doradztwa z zakresu:

  • Opracowanie założeń technicznych architektury elektronicznej wymiany informacji
  • Opracowania założeń technicznych wdrażanego modułu SaaS – automatyzacja kosztorysowania i kalkulator energetyczny.

Opracowane dokumenty powinni leżeć u podstaw przygotowanego modułu. Ich treść Spółka udostępni na życzenie firm uczestniczących w konkursie ofert.

Kryteriami, jakimi RISER Sp. z o. o. będzie się kierować przy wyborze wykonawcy będą:

  • Cena
  • Doświadczenie wykonawcy przy wdrażaniu systemów klasy B2B o podobnym zakresie technicznym, najlepiej z branży budowlanej
  • Zaangażowanie i motywację do realizacji zadania.

Z każdą zaproszoną do konkursu firmą, która wyrazi chęć udziału, odbędzie się spotkanie, na którym odpowiemy na ewentualne pytania oraz każdy z potencjalnych wykonawców będzie miał okazję zaprezentować swoją instytucję.

Oferty można nadsyłać do końca kwietnia 2014r. Do tego czasu mogą też obyć się spotkania z firmą RISER. Przesłanie oferty oznacza zgodę na udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu będą oceniani według tych samych kryteriów.

Treść poniższego zapytania ofertowego ma charakter poufny i w żadnym przypadku nie może być rozprzestrzeniana przez stronę biorącą udział w konkursie.

Dane kontaktowe:
Piotr Góralczyk
Tel. 604 931 593
Mail: Piotr.goralczyk@riser.pl