Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób profesjonalny na rynku budowlanym oraz dostarczania usług na najwyższym poziomie firma RISER Sp. z o. o. gromadzi i przetwarza dane osobowe. Zebrane informacje na temat osób fizycznych pozwala nam zarządzać i skutecznie komunikować się z potencjalnymi i aktualnymi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz inwestorami. Pragniemy zapewnić, że firma RISER Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania danych osobowych oraz szanuje ustawodawstwo polskie i europejskie w zakresie wytycznych związanych z bezpieczeństwem zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Pragnąć wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku, przedstawiamy poniższą politykę prywatności, w której publikujemy najważniejsze informacje dotyczące procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe informacje

 • Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO), a więc podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczenie danych i zgodne z literą prawa ich przetwarzanie, jest firma Riser Sp. z o. o., NIP: 632-18-93-938, REGON 240153568, KRS 0000242469, z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 8, (43-603) Jaworznie.
 • Korzystając z prawa, jakie nadaje administratorom danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku oraz późniejsze rozporządzenia ministrów celowych, firma RISER Sp. z o. o. utworzyła w swojej strukturze stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Na to stanowisko w 9 września 2016 roku został powołany ABI Marcin Górski.
 • Powołanie ABI zostało zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Na podstawie opinii GIODO ABI firmy RISER Sp. z o. o. stał się Inspektorem Ochrony Danych.
 • Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się mailowo pod adresem: iodo@riser.pl lub w siedzibie spółki.
 • Do ustawowych obowiązków Inspektora należy:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 UODO, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe

Do pozostałych obowiązków Inspektora należy:

 • organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami polityki bezpieczeństwa informacji
 • wydawanie i anulowanie Upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych

Gromadzenie danych, przetwarzanie i wykorzystanie danych

 • Firma RISER Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe, które należą do osób fizycznych, a więc klientów firmy, pracowników, podwykonawców oraz interesantów
 • Gromadzone dane trafiają do zbiorów zarejestrowanych przez Inspektora Danych Osobowych
 • Przetwarzanie wszelkich danych odbywa się z poszanowaniem obowiązujących aktów prawnych, co oznacza, że podstawą prawną gromadzenia danych osobowych we wszystkich rejestrach Inspektora Danych Osobowych jest art. 23 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który prezentuje warunki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne.
 • Szczególnie szanujemy zapis art. 23 pkt 1 ust 1 UODO o konieczności otrzymania zgody na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą.
 • W związku z powyższym firma RISER Sp. z o. o. każdorazowo dopełnia obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 24 ust 1 UODO, a więc o:
  • adresie siedziby administratora danych osobowych
  • celu przetwarzania danych
  • prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawieniu
  • dobrowolności podania danych osobowych
  • oraz prawie do bycia zapomniany,
 • Podstawa prawna gromadzenia zbioru, obowiązek informacyjny oraz konieczność zgody jest wymieniona przy każdym zbiorze w rejestrze Inspektora Ochrony Danych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Firma RISER Sp. z o. o. nie prowadzi sprzedaży zebranych danych osobowych osobom trzecim
 • Firma RISER Sp. z o. o. nie prowadzi profilowania osób, których zebrane dane osobowe dotyczą
 • Firma RISER Sp. z o. o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych swoim partnerom biznesowym, jeśli cel powierzenia jest związany z prowadzoną działalnością, jak na przykład opieka medyczna, szkolenia BHP, obsługa prawna, księgowa, informatyczna
 • Podstawą powierzenia przetwarzania danych osobowych partnerom biznesowych jest zawarcie umowy, której zapisy ustalają cel powierzenia przetwarzania danych osobowych, zakres i przedmiot
 • Partnerzy biznesowi, przyjmujący dane osobowe do przetwarzania, zobowiązują się w powyższej umowie do przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, szkoleniu tych ludzi oraz opracowaniu polityki bezpieczeństwa
 • Rejestr umów powierzenia danych osobowych prowadzi Inspektor Danych Osobowych

Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

 • Firma RISER Sp. z o. o. stosuje wymagane ustawą oraz rozporządzeniami środki zabezpieczenia danych osobowych.
 • Wśród zastosowanych środków można wyróżnić:
  • Personalne: dostęp do przetwarzania danych osobowych mają wybrani i przeszkoleni pracownicy firmy RISER Sp. z o. o. Ewidencję upoważnionych do przetwarzania pracowników prowadzi Inspektor Danych Osobowych, jak również Inspektor przeprowadza regularne kontrole przestrzegania zapisów prawa dotyczących przetwarzania danych
  • Informatyczne: w wyznaczonych miejscach do przetwarzania i przechowywania danych osobowych wprowadzono monitoring wizyjny, kontrolę dostępu, zabezpieczenia antywirusowe i firewallowe, politykę haseł dostępu zgodną z wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych, politykę kopię bezpieczeństwa
  • Techniczne: dostęp do miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe ma ograniczona ilość pracowników poprzez kontrolę dostępu lub politykę kluczy, obowiązuje zasada czystego biurka, w całej siedzibie firmy RISER Sp. z o. o. (gdzie przechowywane są dane osobowe) zainstalowane są czujki przeciwpożarowe, czujki antywłamaniowe, a budynek jest pod nadzorem grupy interwencyjnej lokalnego biura ochrony

Prawa posiadaczy danych osobowych

 • Firma RISER sp. z o. o. szanuje prawa dysponentów danych osobowych, w związku z czym informujemy, że każda osoba, której dane osobowe zostały przetworzone, ma prawo do:
  • Wglądu w zapisane dane osobowe na swój temat, ich aktualizację, częściowe lub całkowite usunięcie
  • Oczekiwania udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzania danych osobowych (zasada dobrowolności i rozliczalności)
  • Ograniczenia zgody na przetwarzania danych osobowych (w przypadku uznania, że są one przetwarzania w zbyt szerokim zakresie)
  • Przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • Bycia całkowicie zapomnianym

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 2018-05-25

POLITYKA COOKIES

§1 Słowniczek

Cookies – tzw. ciasteczka, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje w ciasteczkach pochodzą od Internautów, zwanych dalej Użytkownikami.
Serwis – wszystkie strony internetowe, których właścicielem lub zarządzą jest firma RISER Sp. z o.o.
Właściciel – podmiot zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, operator Serwisu www.riser.pl z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno.

§2 Wyłączanie ciasteczek

1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3. W myśl nowelizacji ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Wyrażanie takiej zgody przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie mogłoby być odebrane jako uciążliwe. Od chwili uzyskania przez Użytkownika informacji o plikach cookies decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór Użytkownika.

§3 Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową i reklamy, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

§4 Rodzaje plików cookies

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. W ramach Serwisu stosowane są następujące typy plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Copyright 2015 RISER Sp. z o.o. www.riser.pl • Polityka prywatności